* * *

ყოველ ადამიანს უფლება აქვს თავის უფლებათა და თავისუფლებათა დასაცავად მიმართოს სასამართლოს.
ყოველი პირი უნდა განსაჯოს მხოლოდ იმ სასამართლომ, რომლის იურისდიქციასაც ექვემდებარება მისი საქმე.
ადამიანი უდანაშაულად ითვლება ვიდრე მისი დამნაშავეობა არ დამტკიცდება კანონით დადგენილი წესით და კანონიერ ძალაში შესული სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენით.
დაცვის უფლება გარანტირებულია.

Share on Facebook
 

ძვირფასო სტუმარო,

ჩემი საქმიანობის მიზანია კვალიფიციური იურიდიული მომსახურების გაწევა ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის.

ეს საქმიანობა დამოკიდებულია სამართლიანობის, კანონიერების, კეთილსინდისიერების და კონფიდენციალურობის პრინციპებზე.

ნუ დაკარგავთ დროს! მომმართეთ, სანამ ადვოკატი დაგჭირდებათ.

კონსტანტინე გელაშვილი

© 2010 www.konstantine.ge All Rights Reserved