* * *

ყოველ ადამიანს უფლება აქვს თავის უფლებათა და თავისუფლებათა დასაცავად მიმართოს სასამართლოს.
ყოველი პირი უნდა განსაჯოს მხოლოდ იმ სასამართლომ, რომლის იურისდიქციასაც ექვემდებარება მისი საქმე.
ადამიანი უდანაშაულად ითვლება ვიდრე მისი დამნაშავეობა არ დამტკიცდება კანონით დადგენილი წესით და კანონიერ ძალაში შესული სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენით.
დაცვის უფლება გარანტირებულია.

Share on Facebook
 

ფიზიკური პირებისთვის

 • განქორწინება
 • ქონების გაყოფა
 • ალიმენტის დაკისრება
 • იპოთეკა
 • სასესხო ურთიერთობები
 • სამემკვიდრეო სამართალი
 • შრომის სამართალი
 • ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი
 • წარმომადგენლობა სასამართლოში

 • იურიდიული პირებისთვის

 • საკონტრაქტო სამართალი
 • შრომის სამართალი
 • ადმინისტრაციული სამართალი
 • სამეწარმეო და გაკოტრების სამართალი
 • იურიდიული სააბონენტო მომსახურება
 • © 2010 www.konstantine.ge All Rights Reserved