* * *

ყოველ ადამიანს უფლება აქვს თავის უფლებათა და თავისუფლებათა დასაცავად მიმართოს სასამართლოს.
ყოველი პირი უნდა განსაჯოს მხოლოდ იმ სასამართლომ, რომლის იურისდიქციასაც ექვემდებარება მისი საქმე.
ადამიანი უდანაშაულად ითვლება ვიდრე მისი დამნაშავეობა არ დამტკიცდება კანონით დადგენილი წესით და კანონიერ ძალაში შესული სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენით.
დაცვის უფლება გარანტირებულია.

Share on Facebook
 

სამედიცინო საქმიანობა, რისკები, უფლებები, ვალდებულებები...

საქართველოში შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან შექმნილია საჯარო სამართლის იურიდიული პირი „სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების... ვრცლად...

ქორწინება, განქორწინება

საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ქორწინება ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი ოფიციალურად რეგისტრირებული კავშირია და ამ რეგისტრაციის გარეშე ... ვრცლად...

შვილებთან ურთიერთობა, ალიმენტი

ალიმენტი ლათინური სიტყვაა და საზრდოს, საკვებს ნიშნავს, რომელსაც ვალდებული პირი კანონით დადგენილი წესით უხდის არასრულწლოვან ან სრულწოლოვან შრომისუუნარო ... ვრცლად...

საქორწილო კონტრაქტი

საქორწილო კონტრაქტი არის ჩვეულებრივი გარიგება, რომელშიც მხარეებად გვევლინებიან მეუღლეები, რომლებსაც სურთ უფრო კონკრეტულედ განსაზღვრონ თავიანთი ... ვრცლად...

იპოთეკა

ტერმინი “იპოთეკა” წარმოიშვა საბერძნეთში. იპოეკა ეწოდებოდა ბოძს, რომელსაც კრედიტორები სვამდნენ მოვალის მიწაზე მისი პასუხისმგებლობის აღსანიშნავად... ვრცლად...

© 2010 www.konstantine.ge All Rights Reserved